דיור מוגן והוסטלים לזכאי סל שיקום  |  תעסוקה נתמכת בכל אזורי הארץ  |  


מונה:


 לאנשי מקצוע וצוות רפואי
        


  
        

                    לחץ  על  הלוגו

          בני   12--25  ומחפשים
          מישהו לדבר איתו ?

       
        NATIONAL YOUTH    
          MENTAL HEALT     
    FOUNDATION / ISRAEL

               03-5040900        
      info@headspace.org.il    
 


 
 

           
 
   פרויקט דו-שיח  לחץ כאן
 
           מפגשי אנושי
          של לימוד הדדי

    
           


       החלוץ  47  וויצו , ירושלים
       טלפון  : 02-6522147
       פקס :     02-6523540 
      דואר  אלרטרוני  :
     milamjeru@enosh.org.il

   סניפים מילם בארץ   
    אשדוד
    חיפה
    נתניה
    כפר ספא
    כרמיאל
    חדרה
    תל אביב

     ועוד....

 


      
     תהליך קבלה סל שיקום
 

         במשרד  הבריאות
                     
                       לחץ  כאן

           Image result for ‫אנוש‬‎

        מועדונים חברתיים של
               "אנוש "

           לחץ     כאן 

             
             

     "עזר  מציון "  חוברת  זכויות סל
           שיקום  ושיקום  תעסוקתי
          הטבות  והסדרים  מיוחדים


                        לחץ  כאן            
   
           אתרי היכרויות
                        לחץ  כאן

 


                             
      ביטוח לאומי און ליין

              6050*
               04-8812345

       1)  נכות  כללית
                       לחץ כאן

       2)סניפים וערוצי שירות
               לחץ  כאן


       3) טפסים להורדה
                     לחץ  כאן

       4) פעילויות הסניפים
           למען הקהילה


                     לחץ  כאן
                        

                       מידע על
      דיור  מוגן  לנפגעי  נפש      

              


     בקשה  לקבלת  רישיון  להחזקה

          ושימוש  בקנביס רפואי

                   לחץ   כאן

                 
               
             אנשי  מיקצוע

 


  
מדריך מיצוי זכויות לנפגעי נפש

          ובני משפחותיהם   

                לחץ   כאן
 


הצעות  תעסוקה לאנשי מקצוע

      איט"ה 

     בטיפולנט

     עובדים  ריפוי  בעיסוק

     עובדים  סוציאלים      פסיכולוגיה  עברית

 


 

חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

מתוך אתר משרד הבריאות: http://www.health.gov.il/

עדכון: ס"ח תש"ע, חוברת 2237, עמ' 485, תיקון 5

עדכון: ק"ת תשס"א, עמ' 880

פרק א': מטרת החוק

 • 1.     מטרת החוק
  חוק זה מטרתו לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו.

פרק ב': פרשנות

 • 2.     הגדרות (תיקון תשס"ט, תש"ע)
  בחוק זה -
  • "בית חולים" - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;
  • "ועדת אתיקה" - ועדה שהוקמה לפי סעיף 24;
  • "חדר מיון" - מקום המיועד למתן טיפול רפואי דחוף המאויש על ידי רופא אחד לפחות, ושהמנהל הכללי הכיר בו בחדר מיון לענין חוק זה;
  • "טיפול רפואי" - לרבות פעולות איבחון רפואי, טיפול רפואי מונע, טיפול פסיכולוגי או טיפול סיעודי;
  • "מוסד רפואי" - בית חולים או מרפאה;
  • "מטופל" - חולה וכל המבקש או המקבל טיפול רפואי;
  • "מטפל" - רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח או אחות, מיילדת, פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי-דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח, כירופרקט, כן כל בעל מקצוע שהכיר בו המנהל הכללי, בהודעה ברשומות, כמטפל בשירותי הבריאות;
  • "מידע רפואי" - מידע המתייחס באופן ישיר למצב בריאותו הגופני או הנפשי של מטופל או לטיפול הרפואי בו;
  • "מיילדת" - מי שמורשית לעסוק ביילוד לפי פקודת המיילדות;
  • "המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד הבריאות;
  • "מנהל מוסד רפואי" - לרבות ממלא מקומו;
  • "מצב חירום רפואי" - נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או קיימת סכנה מיידית כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף;
  • "מרפא בעיסוק", "פיזיותרפיסט", "קלינאי תקשורת", "תזונאי-דיאטן", "קרימינולוג קליני", "פודיאטר", "פודיאטר מנתח", "כירופרקט" - כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008;
  • "מרפאה" - כמשמעותה בסעיף 34 לפקודת בריאות העם, 1940, שבה ניתן טיפול רפואי בידי חמישה מטפלים לפחות;
  • "סטז'ר" - כמשמעותו בפרק ב'1 לפקודה הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976;
  • "סכנה חמורה" - נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה לחייו או קיימת סכנה כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי;
  • "עובד סוציאלי" - כמשמעותו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996;
  • "פסיכולוג" - מי שרשום בפנקס הפסיכולוגים לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977;
  • "קופת חולים" - כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;
  • "רופא" - מי שמורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976;
  • "רופא שיניים" - מי שמורשה לעסוק ברפואת שיניים, לפי פקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979;
  • "רשומה רפואית" - מידע לפי סעיף 17 המתועד בדרך של רישום או צילום, או בכל דרך אחרת, לרבות התיק הרפואי של המטופל שבו מצויים מסמכים רפואיים על אודותיו;
  • "השר" - שר הבריאות.

פרק ג': הזכות לטיפול רפואי

 • 3.     הזכות לטיפול רפואי
  • א.   כל הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתאם לכל דין ובהתאם לתנאים ולהסדרים הנוהגים, מעת לעת, במערכת הבריאות בישראל.
  • ב.   במצב חירום רפואי זכאי אדם לקבל טיפול רפואי דחוף ללא התניה.
 • 4.     איסור הפליה (תיקון: תשס"ה, תש"ע)
  • א.   מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית או מטעם אחר כיוצא באלה.
  • ב.   מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי גיל, ואולם אין רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר ההבחנה נדרשת משיקולים רפואיים.
 • 5.     טיפול רפואי נאות
  מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש.
 • 6.     מידע בדבר זהות המטפל
  • א.   מטופל זכאי למידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם שמטפל בו.
  • ב.   המנהל הכללי יקבע הוראות בדבר דרכי הזיהוי של מטפל ושל עובד מוסד רפואי.
 • 7.     דעה נוספת
  מטופל זכאי להשיג מיוזמתו דעה נוספת לענין הטיפול בו; המטפל והמוסד הרפואי יסייעו למטופל בכל הדרוש למימוש זכות זו.
 • 8.     הבטחת המשך טיפול נאות
  עבר מטופל ממטפל אחד לאחר או ממוסד רפואי אחד לאחר, יהיה המטופל זכאי, לפי בקשתו, לשיתוף פעולה של המטפלים והמוסדות הרפואיים הקשורים לטיפול הרפואי בו, לשם הבטחת ההמשך הנאות של הטיפול.
 • 9.     קבלת מבקרים
  מטופל המאושפז במוסד רפואי רשאי לקבל מבקרים בזמנים ועל פי הסדרים שקבע מנהל המוסד הרפואי.
 • 10.   שמירה על כבודו ופרטייתו של המטופל
  • א.   מטפל, כל מי שעובד בפיקוחו של המטפל וכן כל עובד אחר של המוסד הרפואי ישמרו על כבודו ועל פרטיותו של המטופל בכל שלבי הטיפול הרפואי.
  • ב.   מנהל מוסד רפואי יקבע הוראות בדבר שמירה על כבודו ועל פרטיותו של המטופל הנמצא במוסד הרפואי.
 • 11.   טיפול רפואי במצב חירום רפואי או סכנה חמורה
  • א.   בנסיבות שיש בהן לכאורה מצב חירום רפואי או סכנה חמורה, והתבקש מטפל או מוסד רפואי לתת טיפול רפואי לאדם, יבדוק אותו המטפל ויטפל בו ככל יכולתו.
  • ב.   לא היתה למטפל או למוסד הרפואי היכולת לטפל במטופל, יפנו אותו במידת יכולתם, למקום שבו יוכל המטופל לקבל את הטיפול המתאים.
  • ג.   מנהל מוסד רפואי יקבע סידורים מתאימים לביצוע הוראות סעיף זה.
 • 12.   בדיקה רפואית בחדר מיון
  • א.   פנה מטופל לחדר מיון זכאי הוא לבדיקה רפואית בידי רופא.
  • ב.   מצא הרופא הבודק כי המטופל זקוק לטיפול רפואי שאינו סובל דיחוי, יתן לו את הטיפול הרפואי; ואולם, אם אין אפשרות לתת לו את הטיפול הרפואי באותו מקום, יפנה רופא חדר המיון את המטופל למוסד רפואי מתאים, ויבטיח במידת יכולתו את העברתו לאותו מוסד רפואי.
  • ג.   מנהל מוסד רפואי שיש בו חדר מיון יקבע סידורים מתאימים לביצוע הוראות סעיף זה.

פרק ד': הסכמה מדעת לטיפול רפואי

 • 13.   הסכמה מדעת לטיפול רפואי
  • א.   לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת לפי הוראות פרק זה.
  • ב.   לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו, באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע; לענין זה, "מידע רפואי", לרבות -
   • 1.   האבחנה (הדיאגנוזה) והסכות (הפרוגנוזה) של מצבו הרפואי של המטופל;
   • 2.   תיאור המהות, ההליך, המטרה, התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע:
   • 3.   הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, לרבות תופעות לוואי, כאב ואי נוחות;
   • 4.   סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול רפואי;
   • 5.   עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני.
  • ג.   המטפל ימסור למטופל את המידע הרפואי, בשלב מוקדם ככל האפשר, ובאופן שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לשם קבלת החלטה בדרך של בחירה מרצון ואי תלות.
  • ד.   על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי המטפל להימנע ממסירת מידע רפואי מסויים למטופל, הנוגע למצבו הרפואי, אם אישרה ועדת אתיקה כי מסירתו עלולה לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל.
 • 14.   אופן מתן הסכמה מדעת
  • א.   הסכמה מדעת יכול שתהיה בכתב, בעל פה או בדרך של התנהגות.
  • ב.   הסכמה מדעת לטיפול רפואי המנוי בתוספת תינתן במסמך בכתב, שיכלול את תמצית ההסבר שניתן למטופל.
  • ג.   נזקק מטופל לטיפול רפואי המנוי בתוספת ונמנע ממנו לתת את הסכמתו מדעת בכתב, תינתן ההסכמה בפני שני עדים, ובלבד שדבר ההסכמה והעדות יתועדו בכתב סמוך ככל האפשר לאחר מכן.
  • ד.   במצב חירום רפואי, הסכמה מדעת לטיפול רפואי המנוי בתוספת יכול שתינתן בעל פה ובלבד שדבר ההסכמה יתועד בכתב סמוך ככל האפשר לאחר מכן.
 • 15.   טיפול רפואי ללא הסכמה
  על אף הוראות סעיף 13 -
  • 1.   מטפל רשאי לתת טיפול רפואי שאינו מנוי בתוספת, גם ללא הסכמתו מדעת של המטופל אם נתקיימו כל אלה:
   • א.   מצבו הגופני או הנפשי של המטופל אינו מאפשר קבלת הסכמתו מדעת;
   • ב.   לא ידוע למטפל כי המטופל או אפוטרופסו מתנגד לקבלת הטיפול הרפואי;
   • ג.   אין אפשרות לקבל את הסכמת בא כוחו אם מונה בא כוח מטעמו לפי סעיף 16, או אין אפשרות לקבל את הסכמת אפוטרופסו אם המטופל הוא קטין או פסול דין.
  • 2.   בנסיבות שבהן נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לטיפול רפואי, שיש לתיתו בנסיבות הענין בהקדם, רשאי מטפל לתת את הטיפול הרפואי אף בניגוד לרצון המטופל אם ועדת האתיקה, לאחר ששמעה את המטופל, אישרה את מתן הטיפול ובלבד ששוכנעה כי נתקיימו כל אלה:
   • א.   נמסר למטופל מידע כנדרש לקבלת הסכמה מדעת;
   • ב.   צפוי שהטיפול הרפואי ישפר במידה ניכרת את מצבו הרפואי של המטופל;
   • ג.   קיים יסוד סביר להניח שלאחר מתן הטיפול הרפואי יתן המטופל את הסכמתו למפרע.
  • 3.   בנסיבות של מצב חירום רפואי רשאי מטפל לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמתו מדעת של המטופל, אם בשל נסיבות החירום, לרבות מצבו הגופני או הנפשי של המטופל, לא ניתן לקבל את הסכמתו מדעת; טיפול רפואי המנוי בתוספת יינתן בהסכמת שלושה רופאים, אלא אם כן נסיבות החירום אינן מאפשרות זאת.
 • 16.   מינוי בא כוח למטופל
  • א.   מטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי; בייפוי הכוח יפורטו הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו של המטופל לטיפול רפואי.
  • ב.   השר רשאי לקבוע הוראות לענין אופן מתן ייפוי הכוח לפי סעיף זה.

פרק ה': הרשומה הרפואית והמידע הרפואי

 • 17.   חובת ניהול רשומה רפואית
  • א.   מטפל יתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית; הרשומה הרפואית תכלול, בין היתר, פרטים מזהים של המטופל והמטפל וכן תכלול מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל, עברו הרפואי כפי שמסר, איבחון מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפול; ואולם תרשומת אישית של המטפל אינה חלק מהרשומה הרפואית.
  • ב.   המטפל, ובמוסד רפואי - מנהל המוסד, אחראים לניהול השוטף והעדכני של הרשומה הרפואית ולשמירתה בהתאם לכל דין.
  • ג.   נמסרה רשומה רפואית לשמירה בידי המטופל, יתועד הדבר על ידי המטפל או המוסד הרפואי.
 • 18.   זכות המטופל למידע רפואי
  • א.   מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית, לרבות העתקה, המתייחסת אליו.
  • ב.   חבר בצוות המטפל רשאי למסור למטופל מידע רפואי בתחום עיסוקו בלבד ובתיאום עם האחראי על הצוות.
  • ג.   על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) רשאי מטפל להחליט שלא למסור למטופל מידע רפואי מלא או חלקי המתייחס אליו, אם המידע עלול לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל או לסכן את חייו; החליט המטפל כי אין למסור למטופל מידע כאמור בסעיף קטן זה, יודיע מיד על החלטתו לועדת האתיקה ויצרף את המידע שלא נמסר למטופל ואת נימוקיו לאי מסירתו.
  • ד.   ועדת האתיקה רשאית לאשר את החלטת המטפל, לבטלה או לשנותה.
  • ה.   בטרם תיתן ועדת האתיקה את החלטתה, רשאית היא לשמוע את המטופל או אדם אחר.
 • 19.   שמירת סודיות רפואית
  • א.   מטפל או עובד מוסד רפואי, ישמרו בסוד כל מידע הנוגע למטופל, שהגיע אליהם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם.
  • ב.   מטפל, ובמוסד רפואי - מנהל המוסד, ינקטו אמצעים הדרושים כדי להבטיח שעובדים הנתונים למרותם ישמרו על סודיות הענינים המובאים לידיעתם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם.
 • 20.   מסירת מידע רפואי לאחר
  • א.   מטפל או מוסד רפואי רשאים למסור מידע רפואי לאחר בכל אחד מאלה:
   • 1.   המטופל נתן את הסכמתו למסירת המידע הרפואי;
   • 2.   חלה על המטפל או על המוסד הרפואי חובה על פי דין למסור את המידע הרפואי;
   • 3.   מסירת המידע הרפואי היא למטפל אחר לצורך טיפול במטופל;
   • 4.   לא נמסר למטופל המידע הרפואי לפי סעיף 18(ג) וועדת האתיקה אישרה את מסירתו לאחר;
   • 5.   ועדת האתיקה קבעה, לאחר מתן הזדמנות למטופל להשמיע את דבריו, כי מסירת המידע הרפואי על אודותיו חיונית להגנה על בריאות הזולת או הציבור וכי הצורך במסירתו עדיף מן הענין שיש באי מסירתו;
   • 6.   מסירת המידע הרפואי היא למוסד הרפואי המטפל או לעובד של אותו מוסד רפואי לצורך עיבוד המידע, תיוקו או דיווח עליו על פי דין;
   • 7.   מסירת המידע הרפואי נועדה לפרסום בבטאון מדעי, למטרות מחקר או הוראה בהתאם להוראות שקבע השר ובלבד שלא נחשפו פרטים מזהים של המטופל.
  • ב.   מסירת מידע כאמור בסעיף קטן (א) לא תיעשה אלא במידה הנדרשת לצורך הענין, ותוך הימנעות מרבית מחשיפת זהותו של המטופל.
  • ג.   קיבל אדם מידע לפי סעיף קטן (א), יחולו עליו הוראות סעיף 19 והוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים.

פרק ו': ועדות

סימן א': ועדת בדיקה

 • 21.   ועדת בדיקה
  • א.   בחוק זה, "ועדת בדיקה" - ועדה שהוקמה לשם בדיקת תלונה של מטופל או של נציגו או לשם בדיקת אירוע חריג הנוגע למתן טיפול רפואי, על ידי כל אחד מאלה:
   • 1.   מנהל מוסד רפואי לגבי טיפול רפואי שניתן במסגרת אותו מוסד;
   • 2.   מנהל קופת חולים לגבי טיפול רפואי שניתן במוסד ממוסדות קופת החולים;
   • 3.   המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך.
  • ב.   ממצאיה ומסקנותיה של ועדת בדיקה יימסרו למי שמינה את הועדה ולמטופל הנוגע בדבר, והוראות סעיף 18 יחולו בשינויים המחויבים; הממצאים והמסקנות כאמור יימסרו גם למטפל העלול להיפגע ממסקנות הועדה.
  • ג.   פרוטוקול דיוניה של ועדת הבדיקה יימסר רק למי שמינה את הועדה ולמנהל הכללי.
  • ד.   בית משפט רשאי להורות על מסירת הפרוטוקול למטופל, לנציגו או למטפל, וכן, על אף האמור בסעיף 18(ג), להורות על מסירת הממצאים והמסקנות למטופל, אם מצא כי הצורך בגילויו לשם עשיית צדק עדיף מן הענין שיש לא לגלותו; הוראה כאמור יכול שתינתן במסגרת הליך שמתנהל בפני בית המשפט או על פי בקשה אשר תוגש לבית משפט שלום.
  • ה.   החליט המנהל הכללי לפתוח בהליך משמעתי על פי דין או להגיש תלונה נגד אדם בשל חשד למעשה פלילי, רשאי הוא להורות על מסירת הפרוטוקול, לצורך ניהול החקירה או ההליך המשמעתי, לאדם המוסמך לכך, וכן למטפל שנגדו נפתח ההליך או הוגשה התלונה.

סימן ב': ועדת בקרה ואיכות

 • 22.   ועדת בקרה ואיכות
  • א.   בחוק זה, "ועדת בקרה ואיכות" - אחת מאלה:
   • 1.   ועדה פנימית של מוסד רפואי שהקים מנהל המוסד לשם הערכת הפעילות הרפואית ושיפור איכותו של הטיפול הרפואי;
   • 2.   ועדה שהקים מנהל קופת חולים לשם שיפור איכות שירותי הבריאות במוסדות קופת החולים;
   • 3.   ועדה שהקים המנהל הכללי לשם שיפור איכות שירותי הבריאות.
  • ב.   תוכן הדיונים שהתקיימו בועדת הבקרה והאיכות, הפרוטוקול, כל חומר שהוכן לשם הדיון ושנמסר לה, סיכומיה ומסקנותיה, יהיו חסויים בפני כל אדם לרבות המטופל הנוגע בדבר ולא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי.
  • ג.   על אף האמור בסעיף קטן (ב) סיכומיה ומסקנותיה של ועדת הבקרה והאיכות יימסרו למי שמינה אה הועדה, ורשאי הוא לעיין בפרוטוקול דיוני ועדת הבקרה והאיכות ובכל חומר אחר שנמסר לה.
  • ד.   מצא מי שמינה את הועדה כי קיימת לכאורה עילה לנקיטת אמצעי משמעת על פי דין כלפי מטפל יודיע על כך למנהל הכללי.
  • ה.   ממצאים עובדתיים שקבעה ועדת הבקרה והאיכות הנוגעים למצבו של מטופל, לטיפול בו ולתוצאותיו, יתועדו ברשומה רפואית מיד עם קביעת הממצאים, אם לא היו רשומים קודם לכן, ויהיו חלק מהרשומה הרפואית.
 • 23.   השגה
  • א.   סברו המטופל או נציגו כי ממצאים עובדתיים לא תועדו ברשומה רפואית, כנדרש בסעיף 22(ה), רשאים הם להגיש השגה לועדת אתיקה.
  • ב.   הוגשה השגה לועדת האתיקה לפי סעיף קטן (א), תבדוק הועדה, על אף האמור בסעיף 22(ב), את פרוטוקול הדיון שהתקיים בועדת הבקרה והאיכות, המסמכים שהוכנו לשם הדיון ושנמסרו לה, סיכומיה, מסקנותיה והרשומות הרפואיות הנוגעות למטופל; מצאה ועדת האתיקה כי ממצאים עובדתיים לא תועדו כנדרש, תורה על תיעודם ברשומה רפואית, ותודיע על כך למטופל או לנציגו.

סימן ג': ועדות אתיקה

 • 24.   ועדות אתיקה
  • א.   המנהל הכללי ימנה ועדות אתיקה; כל ועדה תהיה בת חמישה חברים וזה הרכבה:
   • 1.   אדם הכשיר להתמנות שופט בית משפט מחוזי מתוך רשימה שערך שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;
   • 2.   שני רופאים מומחים, כל אחד מתחום התמחות אחר;
   • 3.   פסיכולוג או עובד סוציאלי;
   • 4.   נציג ציבור או איש דת.
  • ב.   על אף הוראות סעיף קטן (א), בהשגות לפי סעיף 23 תדון הועדה בהרכב של שלושה חברים, שהם יושב ראש הועדה ושני הרופאים המומחים.
  • ג.   התעורר מקרה שיש בו צורך בהכרעה דחופה של ועדת האתיקה ולא ניתן לכנסה בדחיפות הנדרשת מסיבה כלשהי, יוקנו לבית המשפט המחוזי סמכויותיה של ועדת האתיקה.
  • ד.   השר רשאי להתקין תקנות בדבר דרכי מינוים של חברי ועדת האתיקה, תקופת כהונתה וסדרי עבודתה של הועדה.

פרק ז': אחריות לקיום זכויות המטופל במוסד רפואי

 • 25.   אחראי לזכויות המטופל
  מנהל מוסד רפואי ימנה עובד שיהיה אחראי לזכויות המטופל שתפקידיו הם -
  • 1.   מתן ייעוץ וסיוע למטופל בקשר למימוש זכויותיו על פי חוק זה;
  • 2.   קבלת תלונות של מטופלים, בדיקתן והטיפול בהן; תלונות שענינן איכות הטיפול הרפואי יועברו לטיפולו של מנהל המוסד הרפואי;
  • 3.   הדרכה והנחיה של חברי הסגל הרפואי והמינהלי של המוסד הרפואי בכל הנוגע להוראות חוק זה.
 • 26.   אחריות מנהל מוסד רפואי
  מנהל מוסד רפואי ידאג לקיום החובות המוטלות על המוסד הרפואי לפי הוראות חוק זה.

פרק ח': הוראות לגבי כוחות הבטחון

 • 27.   הוראות לגבי כוחות הבטחון
  • א.   מבלי לגרוע מהוראות סעיף 30 בענין תחולת החוק על המדינה, יחולו על צבא הגנה לישראל, על משטרת ישראל ועל שירות בתי הסוהר הוראות חוק זה בהתאמות הבאות:
   • 1.   לענין סעיפים 7, 8, 10, 17 עד 23, ו-26, יראו כמוסד רפואי, את חיל הרפואה של צבא הגנה לישראל, את מערך הרפואה של משטרת ישראל ואת מחלקת הרפואה של שירות בתי הסוהר;
   • 2.   לקציני הרפואה הראשיים של צבא הגנה לישראל, של משטרת ישראל ושל שירות בתי הסוהר, יהיו נתונים הסמכויות והתפקידים של מנהל מוסד רפואי לפי חוק זה וכן הסמכות של המנהל הכללי למנות ועדות אתיקה לפי סעיף 24;
   • 3.   בפקודות הצבא, כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, בפקודות משטרת ישראל, כמשמעותן בפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971, ובפקודות השירות, כמשמעותן בפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971, ניתן לקבוע -
    • א.   הוראות בדבר הדרכים לקבלת דעה נוספת כאמור בסעיף 7, על ידי מטופל הנמצא במשמורת, ובלבד שתישמר זכותו של כל מטופל הנמצא במשמורת להשיג ביוזמתו דעה נוספת;
    • ב.   הוראות בדבר העברת מטופלים, המשרתים בצבא הגנה לישראל או הנמצאים במשמורת, ממוסד רפואי אחד למשנהו, ובלבד שלא תותר העברת מטופלים אם יש בהעברה כדי לפגוע בטיפול הרפואי;
    • ג.   הוראות בדבר ביקור מבקרים אצל מטופלים הנמצאים במשמורת;
    • ד.   הוראות בדבר מסירת מידע רפואי לחייל, לשוטר או לסוהר, אם המידע דרוש לשם שמירה על בריאותם של אנשים הנמצאים במשמורת.

פרק ט': שונות

 • 28.   עונשין (תיקון: תשס"ה)
  • א.   מטפל או מוסד רפואי המפלה בין מטופלים מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא או נטיה מינית, דינם - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
  • ב.   המפר חובה מן החובות המפורטות בסעיף 17, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977; עבירה לפי סעיף קטן זה, אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות.
 • 28א. עוולה אזרחית (תיקון: תשס"א, תש"ע)
  הפרת הוראות סעיף 4(א) לחוק זה, יראו אותה גם כעוולה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000.
 • 29.   שמירת דינים
  אין בהוראות חוק זה -
  • 1.   כדי לגרוע מהוראות כל דין;
  • 2.   כדי לפטור מטופל מחובת תשלום עבור קבלת שירותים רפואיים.
 • 30.   תחולה על המדינה
  חוק זה יחול גם על המדינה.
 • 31.   שינוי התוספת
  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת.
 • 32.   ביצוע ותקנות
  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ובכלל זה -
  • 1.   דרכי העברת מטופל למוסד רפואי מתאים, כאמור בסעיפים 11 ו-12;
  • 2.   פרטים שיש לרשמם ברשומה רפואית;
  • 3.   באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת - תשלום מרבי תמורת מסירת העתק של רשומה רפואית לסוגיה או חלקים ממנה, או עיון בה או בחלקים ממנה;
  • 4.   דרכי מסירת מידע רפואי הנועד לפרסום בבטאון מדעי, למטרות מחקר או הוראה;
  • 5.   דרכי השמירה של רשומות רפואיות, ניהולן, זמינותן, הדרכים למסירת מידע רפואי מהרשומה הרפואית, שמירת סודיות המידע, משך אחזקתן, הגישה אל רשומות רפואיות למטרות של בריאות הזולת או הציבור, וכן מחקר רפואי או מעקב אחר תוצאות טיפול.
 • 33.   (שולב בפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976).
  שולב
 • 34.   (שולב בפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979).
  שולב
 • 35.   (שולב בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977).
  שולב
 • 36.   תחילה
  תחילתו של חוק זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו.

תוספות

 • 1.     תוספת (סעיפים 14, 15)
  • 1. ניתוחים, למעט כירורגיה זעירה.
  • 2. צינתורים של כלי דם.
  • 3. דיאליזה.
  • 4. טיפול בקרינה מייננת (רדיותרפיה).
  • 5. טיפולי הפריה חוץ-גופית.
  • 6. כימותרפיה לטיפול בתהליכים ממאירים.
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 
      פיתרונות למישפחות מתמודדי נפש

                        בקהילה

       אינפו נפש ישראל עכשיו גם
           בנייד דרך GOOGLE

           INFONEFESHISRAEL.CO.IL


       

                                                          


          טלפונים חרום שימושים,
            מוסדות  ממשלתיים
וארגונים לבריאות הנפש / אנשי מקצוע

                          לחץ   כאן
    


 
    פיתרונות
 תעסוקה לנפגעי נפש
                 
                   לחץ  כאן


       פיתרונות דיור לנפגעי נפש
               
                  לחץ  כאן                     Image result for ‫אנוש‬‎
            תעסוקה נתמכת
  טלפון ,מייל ואזורים בכל הארץ

                 לחץ כאן.

 
                   מרכז אנוש

          משה דיין 30 כפר סבה, 
       ת.ד. 181 מיקוד 4410101
          מנהלת מרכזי תעסוקה
               בשוק החופשי: 
            איילת גנאור יצחק,
            טל :054-9299019
        ayeletg@enosh.org.il

          מילוי,הכנה,לווי והגשה

                 סל שיקום
                  לחץ  כאן


                            
            עמותת "בית חם" נותנת

            שרותי לווי והכנה לוועדות
           סל שיקום ע"י אנשי מקצוע

          מספר טלפון ארצי למרפאות
          בית חם:

                   1599-510-550

           דנה יקיר, מנהלת מרפאות בית חם :
                   
     

              dana.y@bch.org.il


                     

כנסים :
אוניברסיטת חיפה.
 " כנס חרדה חברתית וביישנות בקרב
ילדים ומתבגרים.

         28.01.2018
לפרטים לחץ  כאן

סמינר הקיבוצים  |  המרכז  ללימודים
יונגיאליים. ב"ס  לפסיכותרפיה אנליטית.
 " האדם ההומוסקסואל-סיפור יונגאי לא
מדובר "

                 8-9.02.2018
לפרטים לחץ כאן

הכנס הראשון של אגודה LICDT ISRAEL
בחסות המכללה הקדמית וינגייט.
CBT  במגלי החיים-" חנוך לנער על פי דרכו
גם  כי וזקין לא יסוד ממנה " 
                  
               13.02.2018
לפרטים לחץ כאן

המרכז לחקר וקידום האישה באוניברסיטת
בן-גוריון בנגב
כנס בריאות האישה-בריאות הנפש,מיניות
ואתגרים בטיפול
.
            13-14.02.2018
לפרטים לחץ כאן

הפורום הישרלי לפסיכואנליזה ולפסיכותרפיה
התייחסותית.
" מעגלים מתרחבים-מבת התייחסותית על
מרכז ופריפריה."

             15-16.02.2018
לפרטים לחץ  כאן


הגודה הישראלית לטיפול התנהגותי 
קוגניטיבי. כנס שנתי.
       18 עד  20  .02. 2018
לפרטים לחץ כאן

הכנס השנתי של החטיבה ההתפתחותית 
בהפ"י 2018.
" דרכה של הפסיכולוגיה ההתפתחותית
במציאות משתנה-תהליכי התאמה והטמעה "

                20-22.02.2018
לפרטים לחץ כאן

THE ACADEMIC COLLEGE TLV-YAFFO
NVR  PSYCHOLOGY
קול קורא , הכנס הבינלאומי החמישי 
בגישה ה-NRV

            9 עד 11 -2018-05
לפרטים לחץ כאן


הרצאה :סדנאות :
המכללה האקדמית צפת.
" הטיפול כשותפות על פי הגישה
ההתייחסותית "
     
12-13.02.2018
לרישום ופרטים לחץ  כאן


סדנת יחסי קבוצות ( טביסטוק)
הבינלאומית ה-31 של  אפק

מלון עדן אין , זיכרון יעקוב
18/2/2018--23/2/2018
לפרטים  לחץ  כאן


ד"ר חגי אורנשטיין
מומחה לתקשורת בלתי-מילולית.
" שפת גופן כמטפל/ת-אבחון וכלים 
לשיפור הטיפול
.
סדנאה דו-יומית בהנחיית ד"ד
חגי אורנשטיין.
מסלול בוקר   13-27.02.2018
מסלול ערב    19-26.03.2018
לפרטים  לחץ  כאן

הבינתחומי הרצליה |  ב"ס ברוך איבצ'ר
לפסיכולוגיה.
סדנאות הקליניות בתכנית " הגל החדש 
בפסיכותרפיה "
.
      שנה"ל    2017-2018
לפרטים לחץ  כאן

הפורום הישראלי לנוירופסיכואנליזה עם
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל.
" נוירופסיכואנליזה בקליניקה "
          14-15.03.2018
לפרטים לחץ  כאןיום  עיון :
האגודה הישראלית לפסיכותרפיה 
פסיכואנליתית.

" על העדר היכולת לשחק "
           6.02.2018
לפרטים לחץ כאן

פסיכולוגיה  עברית
"שילוב תרפיית  EMDR  בבריאות הנפש "
              14.02.2018
לפרטים לחץ כאן

מחון מגיד |  ב"ס להתערבויות טיפוליות
בעזרת בעלי חיים.

" דולפין סוס וחיות אחרות בטיפול ותהליך
ביתוח המטפלים .

                 18.02.2018
לפרטים ורישום לחץ כאן

האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה (ע"ר)

" רגשות מאז ועד עידן האקייונים : התקווה
היא חלומם של אנשים ערים " ( אריסטו )-
היבטים של תקווה בטיפול.

                  22.02.2018
לפרטים לחץ כאן

החטיבה הקלינית של הסתדרות 
הפסיכולוגים בישראל.

" פוליאמוריה -  האם יש חוקים לאהבה ?
              19.03.2018
לפרטים לחץ  כאן

הפקולטה לחינוך  |  אוניברסיתה היפה

" פגיות מיניות בילדות : רב-קוליות
בטקסט הטיפולי ובטקסט הנפשי "

                    20.03.2018
לפרטים לחץ כאן

אפק-ארגון פרט קבוצה וביה"ס
לפסיכוטרפיה.

" ברוכים  הבאים למדבר של הממשי "
            20.03.2018
לרישום ופרטים לחץ כאןמפגשים :
האגודה הישראלית לטיפול 
קוגניטיבי הינהגותי.
מפגשי איט"ה בימי שישי
במרכז 
        2017-2018

פרטים וההרשמה
 קורסים והשתלמויות:
המרכז ללימודי פסיכותרפיה בגישה 
פסיכואנליתית.

" תוכנית בסיסית./ מתקדמים לפסיכותרפיה
בגישה פסיכואנליתית."

     הרשמה  עד   10.04.2018
לפרטים  לחץ  כאן
סמינר :
המרכז ויניקות בישראל
"  THE WORK OF CHISTOPEHR BOLLAS "
       8-11/02/2018
לפרטים לחץ כאן

אגודה הישראלית לפסיכותרפיה
פסיכואנליטית.
סטינג אמיתי, סטינג כוזב-סמינר של סוגיות
בסטינג הטיפול בפסיכותרפיה פסיכואנליטית 
בילדים
.
         13/11/2017 --11/06/2018
לפרטים  לחץ   כאן
 
לייבסיטי - בניית אתרים